امور مالی

ACI
انجمن پژوهشگران ايرانHome
دکتر حسين لاجوردی
درباره ما
اهداف
امور مالی
ديدگاه
نظرسنجی
کنفرانسهای گذشته
کنفرانسهای آینده
Against Executions in Iran
سخنرانان
حقوق بشر
کتابها
فیلم ها
YOUTUBE
تماس با ما
جستجو

در دست ساخت!

Funding

هزينه فعاليتهای انجمن پزوهشگران ايران فقط و فقط به لطف و همکاری داوطلبان و دوستداران آن پرداخته مي شود که همينجا از اين حمايت ها قدرداني مي گردد و ارج نهاده مي شود. تمامي سخنرانان تا به امروز با متقبل شدن هزينه ها با حضور خود به بار علمي فعاليتهای انجمن پزوهشگران ايران افزوده اند که از آنان نيز سپاسگزاريم.