سیروس آموزگار

 

  دکتر سیروس آموزگار - نويسنده و روزنامه نگار
Home
Up
سیروس آموزگار
حسین فرهمند
فرهاد عاملی
اکبر پویانفر
جمشيد اسدي
طاهره بارئی
ایرج سبحانی
سعید پیوندی
حسین لاجوردی

آینده ایران

بررسی مشکلات گسترده و پیچیده فرهنگی – اجتماعی  درامروز ایران

 میزگرد اول – پاریس

شنبه 13  بهمن ماه 1386 برابر با 2 فوریه 2008

یکی از اساسی ترین گرفتاریهای اجتماعی ایران فقدان اعتماد در کل جامعه است

 به خود اعتماد نداریم زیرا در زندگی فکر می کنیم که زیادی بد آورده ایم

 به یکدیگر اعتماد نداریم زیرا در موارد مختلف از نزدیک ترین کسان خود فریب خورده ایم

 به سیستم اداری مان اعتماد نداریم زیرا جابجائی نداریم حکومت های ایلی ، سیستم های اداری تازه ای را سرکار آورده است

 به آینده اعتماد نداریم زیرا ابزار کار برای ساختن آینده در اختیارمان نیست

 به خدا هم اعتماد نداریم زیرا حس می کنیم که سی سال است که خداوند هم ما را رها کرده است

 تا چه حد در این بی اعتمادی ها حق داریم و برای این بیماری مزمن چه می توانیم بکنیم